Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про відділ організаційно – кадрової роботи, інформаційної діяльності та документообігу

Дата: 15.04.2021 14:40
Кількість переглядів: 1739

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                                                                               рішенням сесії сільської  ради                                                                                                                                             

                                                                                                                                від 01.02.2021 р. № №107- VІІІ

 

  

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційно – кадрової роботи,

інформаційної діяльності та документообігу

 

 

1. Загальні положення.

1.1. Відділ організаційно – кадрової роботи, інформаційної діяльності та документообігу є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Василівської сільської ради, утворюється сільською радою, є підзвітним та підконтрольним сільській раді, підпорядковується виконавчому комітету сільської ради, голові сільської  ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

1.2.   Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради та її виконкому, розпорядженнями сільського голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним положенням.

1.3.  Положення про відділ затверджується сільською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням сесії сільської ради.

1.4.   Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням сільської  ради.

 

2. Основні завдання  та функції.

2.1.      Основними завданнями відділу є:

- організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи сільської ради, постійних та інших комісій сільської ради;       

 - надання методичної допомоги виконавчим органам сільської ради в організації роботи з підготовки проектів рішень сільської ради, в роботі з дорученнями виборців, депутатськими запитами  та зверненнями;

- забезпечення підрозділів згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;

- оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням;

- забезпечення своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян з особистих питань, що надійшли до сільської ради з метою оперативного вирішення порушених у них проблем;

- забезпечення належної організації особистого прийому громадян, у тому числі виїзного, сільським  головою, секретарем сільської ради;

- здійснення контролю за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до сільської  ради;

- проведення аналізу письмових і усних звернень;

- підготовка проектів розпоряджень і доручень сільської голови, що належить до компетенції відділу;

- забезпечення щорічної підготовки  аналітичної доповіді про стан роботи зі зверненнями громадян  та розміщення на веб-сайті сільської ради;

- реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання.

 

 

2.2. Основними функціями відділу є:

- забезпечує підготовку рішень і розпоряджень на виконання  законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів з питань, віднесених до компетенції відділу;

- з урахуванням пропозицій депутатів та постійних комісій готує перспективні і  поточні  плани роботи сільської ради, сприяє їх виконанню;

- узагальнює пропозиції сільського голови і секретаря сільської ради, виконавчих органів, постійних комісій, депутатів сільської ради щодо внесення інших питань, крім планових, на розгляд пленарних засідань сесії сільської ради;

- оформлює документи про прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників, видає їм необхідні довідки та інші документи, пов'язані з роботою;

- заповнює, зберігає і видає трудові книжки у відповідності до діючої інструкції;

- ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- забезпечує ведення обліку і звітності з особового складу, веде облік розпоряджень голови з особового складу;

- організовує ведення табельного обліку працівників;

- оформлює відпустки і листи тимчасової непрацездатності працівників;

- оформлює і видає виписки із трудових книжок працівникам про трудовий стаж їх роботи для оформлення пенсій, надання допомоги та інше;

- веде облік військовозобов'язаних за всіма категоріями військового обліку;

- організовує систематичний контроль за станом трудової дисципліни, оформлює матеріали щодо її порушників для накладення на них дисциплінарного стягнення;

- встановлює зв'язки з учбовими закладами підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також з вищими учбовими закладами для забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

- оформлює договори з учбовими закладами і викладачами, направлення на навчання та інші необхідні документи стосовно навчання;

- веде облік працівників, які закінчили навчання, робить відповідні записи в особових справах працівників;

- формує кадровий резерв, забезпечує його підготовку, організовує стажування працівників;

- оформлює учбові та аспірантські відпустки працівників;

- забезпечує ведення діловодства за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян, що надійшли до сільської ради;

- здійснює реєстрацію звернень громадян, що надійшли на адресу сільської ради, а також одержаних під час особистого прийому громадян керівництвом сільської ради про що інформує заявників;

- забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до сільської ради,  отримує від структурних підрозділів сільської ради  підприємств, установ і організацій інформації, що стосуються розгляду звернень, здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, організовує у необхідних випадках перевірки на місцях фактів, викладених у зверненнях громадян;

- готує аналітичні та інформаційні матеріали для керівництва сільської ради  про стан розгляду звернень громадян та організації особистого прийому у структурних відділах сільської ради, та вносить пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;

- проводить реєстрацію, зняття з  реєстрації місця проживання фізичних осіб;

- подає звіти про реєстрацію, зняття фізичних осіб в Болградський районний відділ 

Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області, реєстр виборців при Болградській  РДА, відділ статистики Болградської  РДА;

- забезпечує ведення облікових та адресних карток фізичних осіб;

 

3. Права відділу.

3.1. Правами відділу є:

-  проводити  у структурних підрозділах сільської ради, відповідно до чинного законодавства, перевірки стану роботи щодо розгляду звернень громадян;

- за дорученням керівництва сільської ради представляти інтереси сільської ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими 

технічними  засобами;

- брати участь у засіданнях сесій сільської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в сільській  раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення 

їх кваліфікації;

- залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств,

установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що

належать  до його компетенції;

3.2.  Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади органами  місцевого самоврядування, підприємствами, установами  та  організаціями, об'єднаннями громадян.

 

4. Структура та організація діяльності відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Відділу:

- Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету сільської ради, сесіях сільської ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;                                                                                          

- вносить пропозиції сільському    голові щодо застосування заходів дисциплінарних 

стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції сільському голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету 

сільської ради;

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами сільської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового  розпорядку  та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання,несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним 

законодавством.

4.3. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади сільським  головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються сільським головою.

4.6.  Відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету в межах граничної 

чисельності та фонду оплати  праці структурних підрозділів сільської ради.

4.7. Відділ не є юридичною особою.

4.8. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником сільським головою.

4.9. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами сільської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями  з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої  діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4.10. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування,  притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

4.11. Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної   

відповідальності.

 

Секретар сільської ради                                                                               Г. І. Іванова

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь