Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про відділ правового забезпечення Василівської сільської  ради

Дата: 15.04.2021 14:48
Кількість переглядів: 837

                                                                 Додаток 1

 до рішення Василівської сільської ради

                                                                                                від 20.01.2021 року   № 90 – VІІІ

 

                                                 

                                                          ПОЛОЖЕННЯ

про відділ правового забезпечення Василівської сільської  ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ правового забезпечення Василівської сільської  ради (далі – відділ правового забезпечення) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Василівської сільської  ради.

1.2. Відділ правового забезпечення підзвітний і підконтрольний сільській  раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові.

1.3. У своїй діяльності відділ правового забезпечення керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського  голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Положення про відділ правового забезпечення затверджується рішенням сільської  ради. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

1.5. Посадові інструкції працівників відділу правового забезпечення затверджує сільській голова.

1.6. Відділ правового забезпечення має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно - роз’яснювальних питань.

1.7. Відділ правового забезпечення правами юридичної особи не володіє.

1.8. Основними завданнями відділу правового забезпечення є: організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства, інших нормативно-правових документів, рішень сесій та виконавчого комітету, розпоряджень сільського  голови, а також посадовими особами і працівниками сільської ради, підпорядкованими підприємствами і організаціями покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

1.9. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис видатків затверджуються сільською радою.

 

2. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 

Відділ правового забезпечення:

2.1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації правильного застосування законодавства, у представленні інтересів сільської ради, її виконавчих органів в судах.

2.2. Перевіряє проекти актів на відповідність чинному законодавству при поданні їх на підпис уповноважених осіб, погоджує їх за наявністю віз керівників заінтересованих виконавчих органів ради або осіб, що їх заміщують.

У разі невідповідності проекту акту чинному законодавству та якщо внесені до нього відділом зауваження не враховано, відділ, не візуючи проект акта, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом. Не допускається видання актів, а також подання проекту акта відповідного органу для вирішення питання щодо прийняття чи узгодження без попереднього розгляду відділом.

2.3. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів сільської ради, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

2.4. Проводить разом з іншими виконавчими органами сільської ради роботу по перегляду актів з метою приведення їх у відповідність з чинним законодавством, готує пропозиції щодо скасування, відміни, внесення до них змін або доповнень та визнання їх такими, що втратили чинність.

2.5. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників відділу, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції відділу, а також розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.

2.6. Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових, особистих немайнових прав та законних інтересів.

2.7. Спільно з відповідними виконавчими органами сільської ради сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами, поданнями та приписами прокурорів, рішеннями, постановами, ухвалами, окремими ухвалами судів, господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

2.8. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків

2.9. Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання,  які обмежують права територіальної громади Василівської сільської ради та виконавчого комітету.

2.10. Представляє в установленому порядку інтереси сільської ради та її виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

2.11. Бере участь у роботі комісій по розгляду галузевих питань та постійних комісій сільської  ради.

2.12. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції сільської ради. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

2.13. Подає пропозиції сільському голові про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу).

2.14.Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників сільської ради.

2.15. Бере участь в організації публічних закупівель, підготовці тендерної документації, в організації та проведенні допорогових закупівель, у роботі тендерного комітету сільської ради.

2.16. Бере участь в організації проведення приватизації об’єктів комунальної власності, зокрема шляхом продажу на електронному аукціоні об’єктів малої приватизації територіальної громади.

2.17. Здійснює оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників.

 

 

 

 

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

 

Відділ правового забезпечення:

3.1. Одержує у встановленому порядку від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади, посадових осіб місцевого самоврядування документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.2. Залучає за згодою керівника виконавчого органу сільської  ради спеціалістів органу місцевого самоврядування, відповідних спеціалістів для підготовки проектів актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

3.3. Бере участь у засіданнях сесій Василівської сільської  ради, виконавчого комітету, постійних депутатських комісіях, нарадах сільського голови, його заступників  у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

3.4. Вимагає обґрунтування проектів актів, попереднього погодження проектів керівниками відповідних виконавчих органів, посилань на норми законодавчих актів. Може затримувати у встановленому порядку проекти актів, які потребують ґрунтовнішого вивчення.

3.5. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами сільської ради та підприємствами, що належить до сфери її управління.

3.6. Інформувати сільського голову про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами і підприємствами, що належить до сфери управління сільської ради.

3.7. Пропозиції відділу щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів сільської  ради чи її виконавчих органів у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду керівником відповідного виконавчого органу сільської ради.

3.8. Сільська рада зобов'язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

 

4.1. Загальну чисельність, структуру та штатний розпис відділу затверджує сільська  рада, шляхом прийняття відповідного рішення.

4.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою.

4.3. Начальник відділу:

4.3.1. Здійснює постійне керівництво діяльністю відділу.

4.3.2. Розподіляє посадові обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу.

4.3.3. В межах чинного законодавства дає працівникам відділу розпорядження, обов’язкові для виконання.

4.3.4. Забезпечує дотримання працівниками відділу трудової, виконавчої дисципліни, нерозголошення службової інформації.

4.3.5. Візує проекти актів сільської ради, виконавчого комітету, сільського голови, керівників виконавчих органів сільської ради та інших нормативно-правових актів або визначає з цією метою працівника відділу.

4.3.6. У межах своєї компетенції організовує підготовку проектів рішень сільського голови, виконавчого комітету та сільської ради, контролює їх виконання.

 4.3.7. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

4.3.8. Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі.

4.3.9. Представляє інтереси сільської ради, її виконавчих органів в судах, інших органах при розгляді правових питань та спорів або визначає з цією метою працівника відділу.

4.3.10. Готує і подає для подальшого затвердження сільською радою Положення про відділ правового забезпечення, а також зміни і доповнення до нього.

4.3.11.Інформує сільського голову та сільську раду про стан виконання повноважень, покладених на відділ.

4.3.12.У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

4.3.13.Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

4.3.14.Надає юридичну допомогу та консультації працівникам при здійсненні ними своїх службових обов’язків.

4.3.15. Приймає участь у засіданнях, нарадах, які проводяться у виконавчих органах сільської ради та виконавчих органах державної влади за дорученням сільського голови у разі розгляду на них питань практики застосування нормативних актів та інших питань, що віднесені до компетенції сільської ради;

4.3.16. Бере участь в організації публічних закупівель, підготовці тендерної документації, у роботі тендерного комітету сільської ради;

 4.3.17. Здійснює методичне керівництво правовою роботою у   комунальних підприємствах, внесення на розгляд сільського голови, виконавчого комітету пропозицій щодо її вдосконалення, вжиття заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності управління, визначення разом з відповідними виконавчими органами перспективної потреби комунальних підприємств в юридичних кадрах для забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням, організація підвищення кваліфікації працівників юридичної служби комунальних підприємств та обміну досвідом їх роботи.

4.3.18. Сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, бере участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.

    4.3.19. Бере участь в організації проведення приватизації об’єктів комунальної власності,                        зокрема шляхом продажу на електронному аукціоні об’єктів малої приватизації територіальної громади;

4.3.20. Від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

4.3.21. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами сільської ради вимог антикорупційного законодавства.

Начальник відділу повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій та здійснення моніторингу документів та контролю за їх виконанням, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги: вільне володіння державною мовою, повна вища освіта, знання діючого законодавства України професійного спрямування, знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, сучасних методів управління персоналом,  досвід та вміння працювати з людьми,  упевнений користувач ПК.

4.3.22. Посадові особи відділу зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

4.3.23. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ.

4.3.24..Начальник відділу безпосередньо підпорядкований сільському  голові.

4.3.25. У разі відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста чи спеціаліста відділу правового забезпечення відповідно до виданого сільським головою розпорядження.

4.3.26. Посадова особа відділу несе відповідальність за відповідність чинному законодавству підписаних, завізованих нею проектів актів та інших документів.

 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

5.2. Відділ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, функцій, покладених на нього, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.3. Вимоги та висновки відділу відносно законності чи незаконності дій чи актів є обов’язковими для виконання всіма виконавчими органами сільської ради та її посадовими особами. За їх невиконання чи допущені порушення винні особи притягаються до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.

5.4. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь