Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про відділ освіти, молоді, спорту, культури та  туризму Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

Дата: 28.04.2021 11:31
Кількість переглядів: 505

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

     рішенням сесії Василівської  сільської  ради 

                                                                                                           від 20.01.2021 року  № 80 - VIII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, молоді, спорту, культури та  туризму

Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 

1. Загальні положення

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Василівської сільської ради Болградського району Одеської області (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Василівської сільської ради, діє відповідно до Законів України та інших нормативних актів у межах покладених повноважень.

Відділ підзвітний та підконтрольний сільській раді, виконавчому комітету, сільському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями голови ради, цим Положенням і іншими нормативними актами.

Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного  простору Василівської територіальної громади та надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту, туризму шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів мешканців Василівської територіальної громади.

Посадові інструкції працівників відділу затверджуються сільським головою та погоджуються начальником відділу.

Відділ не має статусу юридичної особи.

2.  Основні завдання і  функції

Відділ вирішує наступні завдання:

2.1.Здійснює реалізацію державної політики та політики  сільської ради в сферах освіти, молоді та спорту, культури і туризму.

2.2.Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури, спорту та туризму.

2.3.Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

2.4.Забезпечує вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, працівників культури; їх перепідготовку та атестацію.

2.5.Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів, культури, фізкультурно-спортивної, туристичної спрямованості.

2.6.Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Василівської сільської ради.

2.7.Забезпечує розвиток мережі комунальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

2.8.Формує конкурентоспроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.

2.9..Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесл.

2.10.Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

2.11..Готує проекти розпорядчих актів Василівської сільської ради, її виконавчих органів, Василівського сільського голови, в т.ч. нормативного характеру.

Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу.   .

 

3. Відділ зобов’язаний:

3.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України.

3.2.Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.3.Забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури, сприяння відродженню мистецьких осередків.

3.4.Здійснювати контроль за дотримання фінансової дисципліни у підвідомчих закладах культури.

3.5.Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

 

4.Відділ реалізує наступні функції

4.1.Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, культури та туризму, шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

4.2.Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

4.3.Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Василівської сільської ради повної загальної середньої освіти.

4.4.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної та розвиток мов національних меншин в навчальних закладах і установах освіти, культури. 

4.5.Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

4.6.Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

4.7.Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

4.8.Розробляє i подає на розгляд сільської ради Василівської територіальної громади пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, молоді та спорту, культури та туризму.

4.9.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, молоді та спорту, культури та туризму в Василівській сільській раді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

4.10.Забезпечує виконання рішень ради громади, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

4.11.Аналізує стан освіти, культури та спорту, розвитку туризму в Василівській сільській раді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання сільської програми розвитку освіти.

4.12.Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Василівської територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

4.13.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

4.14.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

4.15.Вносить пропозиції до виконавчого комітету ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

4.16.Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

4.17.Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повно-цінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

4.18.Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

4.19.Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

4.20.Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю.

4.21.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

4.22.Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

4.23.Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

4.24.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

4.25.Координує роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

4.26.Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

4.27.Здійснює в межах своєї компетенції інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління ради.

4.28.Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

4.29.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

4.30.Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

4.31.Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

4.32.Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

4.33.Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації.

4.34.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти, культури та спорту, туризму.

4.35.Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.

4.36.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

4.37.Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.

4.38.Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

4.39.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

4.40.Координує формування та використання закладами та установами освіти, культури, спорту та туризму видатків загального та спеціального фондів сільського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

4.41.Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

                                                                       5.Права

5.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, молоді та спорту,    культури та туризму та розгляду  питань,  що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.

5.2.Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.

5.3.Скликати серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

5.4.Вносити раді пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, культури, закладів спортивного спрямування, туризму брати безпосередню участь у формуванні бюджету Василівської сільської ради. 

5.5.Вносити раді пропозиції з питань культурної політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності.

5.6.Вносити голові пропозиції про необхідність зупинення (скасування) у межах своєї компетенції дії наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

5.7.Надавати пропозиції голові про укладання в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджування прямих зв’язків з навчальними закладами, науковими, установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.8.Надавати пропозиції голові про укладання в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджування прямих зв’язків закладами культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.9.Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва.

5.10.Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення закладів культури, підпорядкованих відділу.

5.11.Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

                                                                     6. Організація роботи відділу

6.1.Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради, який затверджується головою.

6.2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

6.3.Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами, тобто не мають повноважень щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

6.4.Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації.

6.5.При відділі може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

                                                                             7. Відповідальність

7.1. Начальник Відділу або спеціаліст, який виконує його обов’язки несе персональну відповідальність за:

7.1.1. виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

7.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

7.1.3. виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови;

7.1.4. своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства;

7.1.5 розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством.

7.1.6. за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів.

7.1.7. несе відповідальність за збереження документів, які надійшли у Відділ.

                                                                                8. Заключні положення

8.1. Василівський  сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, які відносяться до компетенції відділу.

8.2. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Василівською сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Секретар сільської ради                                                                Г.І. Іванова

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь