Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ  начальника відділу освіти, молоді , спорту, культури та туризму виконавчого комітету Василівської сільської ради

Дата: 21.05.2021 13:40
Кількість переглядів: 6973

Додаток 27

До розпорядження

від 11.03.2021 р. №

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

 начальника відділу освіти, молоді , спорту, культури та туризму

виконавчого комітету Василівської сільської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Призначення на посаду начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Василівської сільської ради та звільнення з неї здійснюється сільським головою Василівської сільської ради з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

1.2. Посада відноситься до шостої категорії посадової особи місцевого самоврядування.

1.3. Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Василівської сільської ради безпосередньо підпорядковується сільському голові Василівської сільської ради директору Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації.

1.4. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, («Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про мови», «Про охорону праці»),  Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Регламентом ради, рішеннями сесії сільської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями голови сільської ради, положенням про відділ освіти, молоді і спорту Василівської сільської ради, цією посадовою інструкцією. 

1.5. Начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Василівської сільської ради (далі начальник відділу освіти) здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

ІІ. Завдання та обов’язки

Начальник відділу освіти:

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, забезпечує виконання покладених  на  відділ  завдань.

2.2. Розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

2.3. Визначає ступінь відповідальності працівників відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму.

2.4. Готує на затвердження положення про відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму.

2.5. Несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

2.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

2.7. Звітує перед головою Василівської сільської ради  про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

2.8. Відповідає за виконання покладених на відділ  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, молоді, спорту, культури та туризму.

2.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на сесії Василівської сільської ради питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

2.10. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

2.11. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами сільської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови Василівської сільської ради.

2.12.  Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян).

2.13. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності  службовців відділу.

2.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

2.15. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

2.16. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі  інформації з обмеженим доступом.

2.17. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

2.18. Представляє інтереси Василівської сільської ради в галузі освіти, спорту, культури та туризму у  відносинах  з юридичними та фізичними особами.

2.19.  Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.

2.21. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, фізичної культури, спорту та туризму які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

2.22.  Контролює дотримання закладами освіти державних вимог щодо змісту, рівня обсягів освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

2.23. Забезпечує узагальнення соціально-економічної інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

2.24. Організовує  відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів,

2.25. Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу.

2.26. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань, керуючись чинним законодавством.

2.27. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд  звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними відповіді.

2.28. Вживає необхідні заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу у складі виконкому сільської ради.

2.29. Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі освіти, молоді, спорту, культури та туризму.

2.30. Контролює стан виконавчої дисципліни в відділі освіти, молоді, спорту, культури та туризму.

2.31. Залучає фахівців інших підрозділів підприємств та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2.32. Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

2.33. На період відсутності начальника відділу освіти обов’язки начальника виконує інспектор відділу освіти.

III. Має право

3.1. За дорученням керівництва представляти виконавчий комітет сільської ради в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

3.2. Представляти відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету сільської ради на засіданнях, колегіях, нарадах, інших зборах, які проводяться керівництвом виконавчого комітету (апарату) місцевої ради.

3.3. Звертатися в установленому порядку до структурних підрозділів виконавчого  комітету (апарату) сільської ради, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для отримання інформації, необхідної для виконання посадових обов'язків. 

3.4. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками службових обов'язків.

3.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

3.6. Забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності  відділу освіти.

3.7. За дорученням голови Василівської сільської ради, Департаменту освіти і науки  Одеської обласної державної адміністрації брати участь у нарадах, перевірках діяльності сільських рад, відділів освіти, молоді та туризму в інших сільських радах з питань, віднесених до компетенції відділу.

IV. Повинен знати

            Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції"», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про мову», «Про охорону праці» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань,  що належать до його компетенції; економіки та управління  персоналом, основи  психології; форми та методи роботи із засобами  масової інформації; інструкцію  з  діловодства  у органі місцевого самоврядування;правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

V. Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 2 років.

VІ. Відповідальність

6.1. Начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

  • рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства.
  • дисциплінарну відповідальність, визначену трудовим законодавством.
  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.
  • порушення Загальних правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений

начальник відділу освіти, молоді ,

спорту, культури та туризму

Василівської сільської ради                                                      _____________________                                                                

                                                                                                                                                                               

                                                        

«_____»____________2021 р.

 

Секретар сільської ради                                             Ганна ІВАНОВА

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь